Lizzy

L

                                                                               Lizzy is geboren op 25-4-2017

       v. August v d Kosterweide  Pref
   
v.  Plesman v Veldzicht

 
       m. Cherie v Veldzicht Kr Pref
  v. Floris v d Johanneshoeve     
       v. Gresini v d Veldhoeve 
   

m. Adelheid v d Johanneshoeve Kr Pref

 
      m. Tessy v d Johanneshoeve Kr Pref
Lizzy vd Olledijck      
      v. Surprise v Dorpzicht Pref
   

 v. Zorro v Dorpzicht Pref

 
      m. Twilight v Dorpzicht Kr Prefr

  m. Lyberty v stal Nooitgedacht Kr Pref    
      v. Marlando v stal Volmoed Prefr       Ibop-B
   

 m.Harmony v d Veldhoeve Kr Pref

 
      m.Amanda v d Veldhoeve Kr Superpr